สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง  ไทยไฟร์ ทาฟต้า THAI FIRE & RESCUE TRAINING ACADEMY  (TFRTA)      LOPBURI,THAILAND  E:MAIL  thaifire@gmail.com  หรือ TEL. 023854853  FAX 02 7547961  FACEBOOK : CHATCHAY THAIKLA     or   https://www.facebook.com/thaifire   พลังแผ่นดิน แผ่นดินของพ่อ ....ความฝันอันสูงสุด
       

                                

k