| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________


สมโภชน์ พึ่งสุขพระกาฬ

เป็นครูฝึกที่ได้รับการเรียนรู้ได้อย่างดี และแน่นอนสามารถใช้ความสามารถถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกท่านหนึ่ง
   

สถานที่ทำงาน     บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด

ตำแหน่ง       รองหัวหน้าแผนก ควบคุมการผลิต  

 

งานด้านการดับเพลิง

    ครูฝึก ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง

             อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู   รองหัวหน้าชุด สน.บางมด รหัส บางมด 11

             อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย      เหนือ  27 - 00   รหัส เหนือ 27 - 29

  การฝึกอบรม

      การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

               การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

               การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

               การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า

              
หลักสูตรครูฝึกดับเพลิงมาตรฐาน หลักสูตรครูฝึกดับเพลิง  NFPA
               โดยครูฝึกมาตรฐานสหรัฐ โดยครูฝึก NFPA
              
ผ่าน การศึกษาดูงานด้านการดับเพลิง กรุงเมลเบอร์น ศูนย์ฝึกการดับเพลิง
               ของรัฐ วิคตอเรีย   ประเทศออสเตรเลีย

BACK