| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________


คุณ สิทธิศักดิ์   ผางโคกสูง

(
SITTISAK  PHANGKOKSOONG)

สถานที่ทำงาน  บริษัท ฟูจิเอช จำกัด

-  ASSISTANT  SENIOR MANAGER (ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส)
DIVISION 2  MANAGER  (ผู้จัดการกองผลิต 2 )
-
 SAFETY COMMITEE (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน)
-  
SHIFT LEADER FIRE FIGHTING TEAM (หัวหน้าทีมผจญเพลิง)
 TQM  TRAINING CROUSE  (วิทยากรการบริหารงานระบบ TQM)
     TQM  = (TOTAL QUALITY  MANAGERMENT)
-   QCC. TRAINING CROUSE (วิทยากรการบริหารงานควบคุมคุณภาพ)
     QCC = (QUALITY CONTROL CYCLE)
*   (วิทยากรบรรยาย5 ส.)

านด้านการดับเพลิง

             ครูฝึก ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง            

  การฝึกอบรม

               -การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

               -การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

               -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

               -การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า           
             
 

BACK