| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________

สถิตย์  เพ็งหัวรอ
SATHIT   PHENGHUAROR


เป็นครูฝึกที่ได้รับการเรียนรู้ได้อย่างดี แข็งแรง และแน่นอนสามารถใช้ความสามารถถ่ายทอดได้
ความถนัด ผู้ชำนาญการไฟโอลิมปิค และไฟในอาคาร      ยิ้มง่าย  ทน อึด
 
   

สถานที่ทำงาน    บริษัท อีเมอเจนซี่ ซัพพอรต์ จำกัด               

ฝ่ายปฏิบัติการ    บริษัท อีเมอร์เจนซี่ ซับพอรต์ จำกัด   (ESCO   เอสโก้)

                        หน่วยกู้ภัย   ความปลอดภัยด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี่ยม

                        หน่วยปฏิบัติการทางทะเล ของบริษัทน้ำมันละ อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการ
                        อุตสาหกรรมน้ำมัน

                        ครูฝึกดับเพลิง  ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง TFRTA

ตำแหน่ง    หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัย รถน้ำมันและแก็ส การปฏิบัติการเก็บกำจัดคราบน้ำมันทางทะเล   

านด้านการดับเพลิง

             ครูฝึก ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง            

  การฝึกอบรมหลักสูตร

               - หลักสูตรการดับไฟ ศูนย์ฝึก เมือง เลอวิงค์ ประเทศ สวีเดน เมื่อ เมษายน 2547
                    
RADDINGS RESCUE SERVICES IN REVINGS, SWEDEN
                   - หลักสูตรการดับไฟ ศูนย์ฝึก เมือง เสคอฟเดอาะ ประเทศ สวีเดน เมื่อ เมษายน 2547
                    
RADDINGS RESCUE SERVICES IN SKOVDE, SWEDEN

              
-การปฏิบัติการทางทะเล ของกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการ
               อุตสาหกรรมน้ำมัน
             
 -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน ควบคุมการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยคลังน้ำมัน
             
 -การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ
ชั้นก้าวหน้า
               -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ ชั้นก้าวหน้า
              
-การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า 
              
-จบหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานสหรัฐ  NFPA
                 โดยครูฝึก มาตรฐาน NFPA

      BACK