| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

 

เสน่ห์  สีสุขขี
SANAE  SRISUKKEE
CHIEF INSTRUCTOR


 


"
คนๆนี้ เปรียบเสมือนแขนขาให้กับผมมาตลอดเวลากว่า12ปีที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเป็นเสมือนพีของเขา   แต่นอกเหนือนั้นเราได้ผ่านวิกฤตในเหตุการณ์ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายต่างๆด้วยกันมาหลายครั้ง เขาผู้นี้จึงเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมตายในการดับเพลิง กู้ภัยที่ได้ทำกันมาให้กับบ้านเมือง ของผม และของเราด้วยเช่นกัน
"

 ชาติชาย ไทยกล้า
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อีเมอร์เจนซี่ซัพพอรต์ จำกัด
                      

เฉย  นิ่ง  เงียบ    จะได้  ซึ้ง

หน้าที่การงานและความรับผิดชอบ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ    บริษัท อีเมอร์เจนซี่ ซับพอรต์ จำกัด   (ESCO   เอสโก้)

                          หน่วยกู้ภัย   ความปลอดภัยด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี่ยม

                          หน่วยปฏิบัติการทางทะเล อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการอุตสาหกรรม
                          น้ำมัน

                          หัวหน้าครูฝึกดับเพลิง  ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง
                          TFRTA

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

    - The Weapons of Mass Destruction First Responder Training, 
       The National Security Council

    - RADDINGS RESCUE SERVICES IN REVINGS, SWEDEN

   - RADDINGS RESCUE SERVICES IN SKOVDE, SWEDEN

   - SCANDRAF REFINERY, SWEDEN

   - COAST GUARD REGION WEST, NYA VARVET, SWEDEN

   - HYDROCARE INDUSTRIAL SAFETY ACADEMY, ESQ LANDSKRONA, SWEDEN

   - MALMO & VANERSBORGS FIRE BRIGADE, SWEDEN
   -
การปฏิบัติการทางทะเล ของกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการ
               อุตสาหกรรมน้ำมัน
 
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน ควบคุม
   การ   ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยคลังน้ำมัน

 
-การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ
ชั้นก้าวหน้า
  -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ ชั้นก้าวหน้า
  -
การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า

 
-จบหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานสหรัฐ  NFPA
                 โดยครูฝึก มาตรฐาน NFPA

 

BACK