| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________

พงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์
PONGSAK TANRATS


อาจารย์ ชาติชาย และ คุณพงศ์ศักดิ์  (โอ๋ ไทยไฟร์)

เป็นครูฝึกที่ได้รับสมัคร จาก อินเตอร์เนต ผ่านการสัมภาษณ์ ว่าได้เข้ามาร่วมกับเรา เพื่ออะไร
มีความคิด ความเชื่อในการทำให้สังคม ประชาชนด้วยความจริงใจ การอบรม การฝึก และ
การเรียนรู้ได้อย่างดี และแน่นอนสามารถใช้ความสามารถถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกท่านหนึ่ง

สถานที่ทำงาน  บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด
ตำแหน่ง
    หัวหน้างานดับเพลิงกู้ภัย อาคาร โบ๊เบ๊ ทาว์เวอร์
  

งานด้านการดับเพลิง

             ครูฝึก ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ไทยไฟร์ ทาฟต้า

             อาสาสมัครวัดโบสถ์ กรุงเทพ

             อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย       รหัส  ธน 39-23

  การฝึกอบรม

               -การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า หลักสูตร NFPA มาตรฐาน สหรัฐ

               -การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

               -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

               -การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า

                
-จบหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานสหรัฐ  NFPA
                 โดยครูฝึก มาตรฐาน NFPA

 

                    BACK