| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________


ไพฑูรย์ นิรันดร์โสภณ
PITOON NIRANDORNSOPHON

 

  มุ่งหวัง   ตั้งใจจริง   รับผิดชอบให้ดีที่สุด

 

หัวหน้างานดับเพลิง และบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ที่ปรึกษา - ครูฝึกดับเพลิงสมทบ   ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง TFRTA

 

การฝึกอบรม

         การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

        การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

        การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

        การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า BACK

BACK