| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________

จำรัส ดำสง่า

   
   

 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง        หัวหน้างานป้องกัน

ผู้ช่วยครูฝึกดับเพลิง      ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง  

 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง        จังหวัดลพบุรี

ผู้ช่วยครูฝึกดับเพลิง      ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง  

 

การฝึกอบรม

       -การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

        -การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

        -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ
       
-จบหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานสหรัฐ  NFPA
                 โดยครูฝึก มาตรฐาน NFPA

BACK