| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

ผมเชื่อ  และรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำเสมอผมโชคดีที่มีครอบครัวที่
อบอุ่นให้กำลังใจเสมอมาโดยมีพื้นฐานของแผ่นดินเกิดที่สมบูรณ์ที่
สุด
ผมเคยอยู่ในองค์กร ที่ให้ความรู้ ที่ให้โอกาสจนได้ฝึกฝนจนแข็ง
แรง จนมีวันนี้ วันที่สามารถทำงานให้กับแผ่นดินเกิด ซึ่งเป็นแผ่นดิน
ที่ผมมีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดได้ตราบจนทุกวันนี้และเราก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะทำต่อไปจนกว่าจะหมดกำลัง หรือวันที่เราพลาดพลั้งทั้งโดยทางตรง ทางอ้อมจนสูญเสีย สูญสิ้น อาจจะถึงชีวิตก็ตามผมก็
พร้อมที่จะไปเสมอ เพราะเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยทุกคนควร
ต้องคิดอยู่ในใจเสมอและให้ถามตนเองตลอดเวลาว่า
  
" เกิดมาชาติหนึ่งให้อะไรคืนทดแทนแผ่นดินเกิดบ้าง และคุ้มกัน
กับที่แผ่นดินต้องรับน้ำหนักตัวเราหรือเปล่า? "
Only two things will have made my life worth it:

1  st:   Happy family with my people in Thailand
  
2 nd:   Die for My Country   

  ชาติชาย  ไทยกล้า Chatchay Thaikla
  ผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง  ทาฟต้า
  TFRTA  DIRECTOR
   ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อีเมอร์เจนซี่ซัพพอรต์ จำกัด
   CEO / DIRECTOR  EMERGENCY SUPPORT GROUP CO.LTD.

  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินแห่งชาติ
อนุกรรมการ จัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
อนุกรรมการ ป้องกันอุบัติภัยจากอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ สาธารณสถาน
อนุกรรมการ ป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
อนุกรรมการ สวัสดิศึกษาในสถานศึกษา

 ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านป้องกันอุบัติภัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณจาตุรนต์ ฉายแสง

บางสิ่งที่กระผมทำได้

ครูฝึกมาตรฐาน     
                            ครูฝึกดับเพลิง   มาตรฐานอเมริกัน   NFPA I -II per 1041   
                            ครูฝึกดับเพลิง ทางเรือ มาตรฐานยามชายฝั่งสหรัฐฯ  US  COAST  GUARD
                            ครูฝึกดับเพลิง  สวีเดน
                            ครูฝึกดับเพลิง กรมการปกครอง 
                            ครูฝึกดับเพลิง กรมโยธาธิการ
                            ครูฝึกดับเพลิง ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำฯ
                            ครูฝึกดับเพลิง กลุ่มส่งเสริมความปลอดด้านการขนส่งผลิตภันฑ์ปิโตรเลี่ยม
                            ครูฝึกการเก็บกำจัดคราบน้ำมันทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

 หน้าที่รับผิดชอบ
                            หัวหน้าชุดปฏิบัติงานทางบก ทางทะเลและทางอากาศ กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวด
                             ล้อมในวงการอุตสาหกรรมน้ำมัน IESG
                             หัวหน้าชุดปฏิบัติการการกู้ภัยที่เกิดกับสารพิษสารเคมีคลังน้ำมันกลุ่ม
                            บริษัทน้ำมันและ   กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน        รับราชการกองทัพอากาศไทย 4 ปี เจ้าหน้าที่ป้องกันอากาศยานและแจ้งเตือน
                            Supervisor หน่วยบำรุงรักษาอาคารสถานที่ POST PROPERTIES
                           INC. MARIETTA ,GA.   U.S.A.    3.5
ปี

                           Supervisor  หน่วยบำรุงรักษาอาคารสถานที่ AAA LAWN INDUSTRIES
                           INC. TUCKER  ,GA.   U.S.A.    3.
8 ปี

                          
ผู้จัดการความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย)จำกัด 16.5 ปี
                           ผู้จัดการประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์
                            จำกัด รับผิดชอบประเทศสาธารณะประชาชนกัมพูชา  ประเทศสาธารณะประชาชนลาว
                            และประเทศไทย    3  ปี
                                                                     
                           
OVERSEA TRAINING                            

 - PROFESSIONAL PILOT  (COMMERCIAL, SINGLE-MULTI ENGINE,
    INSTRUMENT) F.A.A., USA.
 - PROFESSIONAL PILOT  (ICAO )
 -  GREEN COUNTRY SPORT OF PARACHUTE ATLANTA,GEORGIA,USA

 - SRC FIRE TRAINING, SINGAPORE
 - TERMINAL FIRE TRAINING (PRAI, MALAYSIA)
 - TRANSPORT HANDLING AND STORAGE OF DANGEROUS AND 
   HARMFUL SUBSTANCES   (UNITED NATIONS DEVELOPMENT  PROGRAMMED  
   
BY MERCHANT MARINE INSTITUTE)
 - OIL POLLUTION CLEARANCE TRAINING   (BP SOUTHAMPTON, UNITED KINDOM)
 - FIRE INSTRUCTOR I & II, NFPA 1041 QUALIFICATIONS  (UNIVERSITY OF NEVADA,
    RENO,
NEVADA,USA)
 - ANSUL FIRE SCHOOL WISCONSIN, USA
 - SAFETY MANAGEMENT TECHNIQUES NATIONAL SAFETY COUNCIL, (TEXAS, USA)
 - BASIC & ADVANCED MARINE FIRE FIGHTING  U.S. COAST GUARD (TEXAS  A&M
    UNIVERSITY,      COLLEGE STATION, TEXAS,  USA.)
 - RADDINGS RESCUE SERVICES IN REVINGS, SWEDEN
 - RADDINGS RESCUE SERVICES IN SKOVDE, SWEDEN
 - SCANDRAF REFINERY, SWEDEN
 - COAST GUARD REGION WEST, NYA VARVET, SWEDEN
 - HYDROCARE INDUSTRIAL SAFETY ACADEMY, ESQ LANDSKRONA, SWEDEN
 - MALMO & VANERSBORGS FIRE BRIGADE, SWEDEN
 - WEAPONS OF MASS DESTRUCTION FIRST RESPONSE, U.S. DEPT. OF   STATE
 - ERTC HEALTH AND SAFETY ,  CHEVRONTEXACO  SINGAPORE
-  ADVANCED AIRPORT RESCUE FIRE FIGHTING  PITTSBURGHT,USA
   
ETC. AND MORE

 HAZMAT  TEAM  LEADER AND INSTRUCTOR  FOR  OIL INDUSTRY , BANGKOK METRO, HABOR DEPT. , NATIONAL SECURITY 
 
| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน | แผนที่ไทยไฟร์ลพบุรี

| ผู้อำนวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |แผนที่ไทยไฟร์สมุทรปราการ
 

  BACK กลับหน้าคณะครูฝึก