| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________

คุณ ยุทธนา  แพทย์สิทธิ์

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นครูฝึกที่ได้รับสมัคร โดยการคัดเลือก จากเจ้าหน้าที่บริษัท เดนโซ่ ที่มาฝึกเป็นประจำทุกปี นำมาเพราะว่าใจรักในการทำงานด้านนี้มาก  ผ่านการสัมภาษณ์ ว่าได้เข้ามาร่วมกับเรา ทำงานมูลนิธิไตรคุณธรรม มีความเชื่อในการทำให้สังคม ประชาชนด้วยความจริงใจ และแน่นอนสามารถใช้ความสามารถถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกท่านหนึ่ง

 

 

สถานที่ทำงาน  บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

านด้านการดับเพลิง

             ครูฝึก ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง

             หัวหน้าหน่วยดับเพลิงกู้ภัย บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

             อาสาสมัครมูลนิธิสว่างอุทยาน ฯ พานทอง

  การฝึกอบรม

               -การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

               -การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

               -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

               -การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า             
             
 

                                                     BACK