| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________ 

                          คุณ ศุภกร  พรหมนัย     

เป็นครูฝึกที่ได้รับสมัคร โดยการคัดเลือก จากเจ้าหน้าที่บริษัท เดนโซ่ ที่มาฝึกเป็นประจำทุกปี นำมาเพราะว่าใจรักในการทำงานด้านนี้มาก  ผ่านการสัมภาษณ์ ว่าได้เข้ามาร่วมกับเรา ทำงานมูลนิธิไตรคุณธรรม มีความเชื่อในการทำให้สังคม ประชาชนด้วยความจริงใจ และแน่นอนสามารถใช้ความสามารถถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกท่านหนึ่ง

สถานที่ทำงาน  บริษัท เดนโซ่

านด้านการดับเพลิง
            
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง บริษัท เดนโซ่
             ครูฝึก ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง
             อาสาสมัคร
มูลนิธิสว่างอุทยานฯ พานทอง 
 
การฝึกอบรม
               -การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า
               -การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

               -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ
  
-การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า

                

             
 

                                                     BACK