| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________


ไพบูลย์  แซ่ปึง

เป็นครูฝึกที่ได้รับสมัคร โดยการแนะนำมาเพราะว่าใจรักในการทำงานด้านนี้มากว่า 9 ปี  ผ่านการสัมภาษณ์ ว่าได้เข้ามาร่วมกับเรา เพื่ออะไรมีความคิด ความเชื่อในการทำให้สังคม ประชาชนด้วยความจริงใจ การอบรม การฝึก และการเรียนรู้ได้อย่างดี และแน่นอนสามารถใช้ความสามารถถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกท่านหนึ่ง

 

 

สถานที่ทำงาน  บริษัท ลักกี้ อิมเปก

านด้านการดับเพลิง

             ครูฝึก ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง

             อาสาสมัครวัดอินทร์กรุงเทพ

             อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย       รหัส  ธน 41-20

  การฝึกอบรม

               -การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

               -การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

               -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

               -การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า

                
-จบหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานสหรัฐ  NFPA
                 โดยครูฝึก มาตรฐาน NFPA
             
 

                                                     BACK