คณะครูฝึก INSTRUCTOR รายละเอียดเกี่ยวกับถาบัน ผู้อำนวยการบริหาร
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร  

พยาบาล

ผนที่สถานที่ฝึกไทยไฟร์ ลพบุรี

คณะครูฝึกสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า ที่เราได้หล่อหลอมมาเป็นเวลานานกว่าจะมาเป็นพวกเราผ่านร้อนผ่านหนาว ในสภาพความสูญเสียจริงๆครั้งใหญ่ๆ
และเราก็พัฒนาคนของเราให้มีระสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่นตอนนี้เรากำลังอบรมครูฝึกตามหลักสูตรมาตรฐาน ของNFPA ในช่วงเย็นที่สำนักงานสถาบันที่สมุทรปราการ และในช่วงว่างของการฝึกที่ลพบุรี  รวมทั้งในโครงการที่วางแผนอย่างเป็นระบบสำหรับอนาคตอันไกล้นี้
ที่จะนำครูฝึกสะสมประสบการณ์  ทั้งเชิงการสอน การปฏิบัติ ดูงานทั้งใน และนอกประเทศ 

คลิก ที่ใต้รูปภาพเพื่อรู้จักกับครูฝึก CLICK AT PHOTO TO KNOW US ...MORE

                

ชาติชาย ไทยกล้า
CHATCHAY THAIKLA

เสนห์ สีสุขขี
SANAE SRISUKKEE

            พิชัย รอดละม้าย

 

จำรัส  ดำสง่า
CHAMRAS DUMSGHA

 

            สถิตย์  เพ็งหัวรอ
SATIT PENHUAROR
     

 

                     

   ก้องเกียรคิ์     เสาวรภย์                                  

         อนุรักษ์  บุญธรรม       

                           ครูฝึก                                                                              

ครูฝึกสมทบ

  

กริกศักดิ์ รัตนชาญชัย    คุณ สิทธิศักดิ์   ผางโคกสูง          สุริยนต์  ไตรยวุฒิ 
 

คุณ ศุภกร  พรหมนัย      ธนพงษ์  แท่งทอง       ไพบูลย์ แซ่ปึง      

        สมโภชน์ พึ่งสุขพระกาฬ          บุศรินทร์ แก่นทอง
           

 ภาคภูมิ อินทร์รุ่ง                      พงษ์ศักดิ์  แทนรัตน์
      
       
 

ยุทธนา  แพทย์สิทธิ์            ฐิติ  สุภโตษะ    พนาไพร เทียนทอง
 

     นพดล  ยินดี                 ราชศักดิ์ มะยมทอง
 
     

 

   

ที่ปรึกษา  ADVISOR

        โชค พรหมคุปต์     Choke Brahmacupta  พี่โชคได้จากพวกราไป เหลือไว้ด้วยความรัก ความทรงจำที่ดี  สู่สุขคตินะครับ 

ไพฑูรย์ นิรันดร์โสภณ
PITOON NIRANDORNSOPHON

สมชัย ตั้งปวิทยา
SOMCHAI TUNPAWITYA

คณะครูฝึก INSTRUCTOR รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน ผู้อำนวยการบริหาร
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร   พยาบาล ผนที่สถานที่ฝึกไทยไฟร์ ลพบุรี